Site banner

Thủ tục xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, miễm giảm học phí

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, miễn giảm học phí

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian

giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị (theo mẫu).

2. Bản sao sổ hộ nghèo.

01 bộ

15 ngày làm việc

Không

Đính kèm tập tin: