Site banner

Thủ tục xét duyệt hồ sơ trợ cấp đối với gia đình có từ 02 người trở lên bị tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét duyệt hồ sơ trợ cấp đối với gia đình có từ 02 người trợ lên bị tàn tật nặng không có khả năng phục vụ

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên.

01 bộ

15 ngày làm việc

Không