Site banner

Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận mức độ khuyết tật

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Cấp đổi, cấp lại lại xác nhận mức độ khuyết tật

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận mức độ khuyết tật (theo mẫu).

2. Giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

3. Văn bản hoặc quyết định hoặc giấy tờ của hội đồng giám định y khoa.

4. Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế.

5. Xác nhận hoặc sổ cấp thuốc hoặc bệnh án điều trị bệnh tâm thần.

01 bộ

03 ngày làm việc

Không