Site banner

Quyết định ban hành Quy định ngày vệ sinh môi trường

Số văn bản: 
308
Ký hiệu văn bản: 
2012/QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
26/04/2012
Trích yếu: 
Về việc Ban hành Quy định ngày vệ sinh môi trường
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Số: 308/2012/QĐ-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 26 tháng 4  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định ngày Vệ sinh môi trường

 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh

  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

          Căn cứ Quyết định 04/2009/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

          Căn cứ Quyết định 2832/2005/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quy định quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

          Xét đề nghị của Công chức Đô thị-Môi trường ngày 24 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định "Ngày vệ sinh môi trường" trên địa bàn xã Mỹ Thạnh.

          Điều 2. Công chức Đô thị-Môi trường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

          Điều 3. Công chức Văn phòng-Thống kê, Công chức Đô thị-Môi trường, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, trưởng ấp 6 ấp, các ngành có liên quan và hộ dân trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- Như điều 3;

- Phòng tư pháp ( để kiểm tra);

- TTĐU-HĐND xã ( báo cáo);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ( để biết);

- Công chức TP-HT (tự kiểm tra);

- MTTQ xã ( phối hợp triển khai);

- Các đoàn thể (phối hợp triển khai);

- Trưởng ấp 6 ấp;

- Lưu: VT

 

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

Ngày vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Mỹ Thạnh

( Ban hành kèm theo Quyết định số:308/2012/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4        năm 2012của Ủy ban nhân dân xã)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

          Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

          1. Quy định này được áp dụng thực hiện các biện pháp để nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã trong bảo vệ môi trường.

          2. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân trên địa bàn xã; những người đăng ký thường trú và trạm trú có thời gian từ 30 ngày trở lên.

          Điều 2. Ngày vệ sinh môi trường được quy định trong quyết định này là ngày 28 dương lịch hàng tháng.

 

Chương II

NỘI DUNG NGÀY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

    

          Điều 3. Ý nghĩa ngày vệ sinh môi trường

          Việc quy định ngày vệ sinh môi trường không phải chỉ thực hiện có 01 ngày trong tháng. Mà việc quy định nêu trên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân đồng loạt thực hiện các quy định trong ngày vệ sinh môi trường góp phần làm cho môi trường trên địa bàn xã được trong lành hơn; cảnh quan đường phố, đường nông thôn, từng cơ quan, đơn vị, nơi công cộng, hộ dân sạch đẹp và không có hành vi làm ô nhiễm môi trường.

          Điều 4. Một số quy định trong ngày vệ sinh môi trường

          1- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi không thải chất thải, nước thải, khí thải và khói bụi chưa qua xử lý hoặc xử lý không đúng quy định mà thải ra môi trường.

          2- Không có các hành vi xả rác, vứt rác; xác gia súc, gia cầm, thủy cầm nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn, chết trên các tuyến đường, sông, kênh, rạch và nơi công cộng.

          3- Không nhập gia súc, gia cầm, thủy cầm không rõ nguồn gốc, không theo đúng quy định của pháp luật; không mua, bán gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh và chưa qua kiểm dịch.

          4- Không để các vật nuôi như gia súc, gia cầm, thủy cầm thả rong trên đường phố và phóng uế nơi công cộng; không chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm ở những nơi đông dân cư, gần trạm y tế, trường học, công sở, nơi thờ tự.

          5- Tổ chức xây dựng mới, cải tạo nâng cấp và nạo vét, khai thông cống rãnh thoát nước không để ngập làm ảnh hưởng đến môi trường; không có hành vi xây dựng lấn chiếm và các hành vi khác làm cản trở dòng chảy của hệ thống thoát nước.

          6- Không có hành vi thải rác không đúng nơi qui định, trốn tránh trách nhiệm đăng ký và nộp phí thu gom rác; Tổ chức thu gom, phân loại và xử lý rác và các chất thải khác trên các tuyến đường, nơi công cộng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng hộ gia đình nhằm tạo vẽ mỹ quan đường phố, đường nông thôn, nơi công cộng, cơ quan, doanh nghiệp và từng hộ gia đình.

          7- Tổ chức trồng, chăm sóc và bảo quản các loại cây xanh đô thị, bông, hoa kiểng trên các tuyến đường, cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh và hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống tinh thần.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

          Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

          1- Công chức Đô thị-Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện quy định này.

          2- Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách kinh tế kế hoạch phối hợp với Công chức Tài chính-Kế toán có trách nhiệm tham mưu dự trù kinh phí chi cho công tác xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn.

          3- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện.

          4- Các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trưởng ấp và hộ dân trên địa bàn xã có trách nhiệm thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh qua Công chức Đô thị-Môi trường tổng hợp trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                        CHỦ TỊCH

 

                                                                             Đã ký

 

                                                                    Phạm Thanh Diễn