Site banner

NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014

Số văn bản: 
17
Ký hiệu văn bản: 
2013/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
24/12/2012
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: