Site banner

TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG LÊ HỒNG MINH

Số văn bản: 
225
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
21/03/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 225 /TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 21 tháng 3 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

Về việc khiếu nại đất thổ cư của bà Mai Thị Lan, chồng Lê Hồng Minh. Thường trú: ấp 5, xã Mỹ Thạnh

                              

 

          Bà Mai Thị Lan, chồng Lê Hồng Minh có thửa đất số 505, tờ bản đồ số 2, diện tích 1650 m2 có nguồn gốc do Nhà nước cấp năm 1976 và cất nhà ở năm 1990 cho đến nay. Ngày 06 tháng 12 năm 1997 bà được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-000792 nhưng cấp sót đất thổ cư, chỉ có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 60, tờ bản đồ số 22, diện tích 1773.8 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh và cấp đất thổ cư cho bà Mai Thị Lan, chồng Lê Hồng Minh, thường trú ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, thuộc thửa đất số 505, tờ bản đồ số 2, diện tích 1650 m2, trong đó mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 1350 m2. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 60, tờ bản đồ số 22, diện tích 1773.8 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm 1473.8 m2./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: