Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ NGUYỄN THỊ NGỌT

Số văn bản: 
459
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
21/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 459/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 21 tháng 6  năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất hộ bà Nguyễn Thị Mai Hoa

                              

Hộ bà Nguyễn Thị Mai Hoa có thửa đất củ số 305, tờ bản đồ số 2, diện tích 135 m2, mục đích sử dụng: T được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-000094 ngày 25 tháng 4 năm 1997.

Đến năm 2013 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 126, tờ bản đồ số 13, diện tích 157.9 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất cho hộ bà Nguyễn Thị Mai Hoa, thường trú ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 157.9 m2, thửa đất số 126, tờ bản đồ số 13, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

KT. CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh.  4b.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Hồ Văn Chí

Năm phát hành: