Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN NGỌC HIỀN

Số văn bản: 
222
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
21/03/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 222/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 21 tháng 03 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích và xác nhận quy hoạch sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Ngọc Hiền

                              

Hộ ông Nguyễn Ngọc Hiền có thửa đất cũ số 503, tờ bản đồ số 1, diện tích 790 m2, mục đích sử dụng: LUA được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-00084 ngày 25 tháng 4 năm 1997.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 275, tờ bản đồ số 3, diện tích 810.2 m2, mục đích sử dụng là  đất trồng cây hàng năm khác.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định. Mặt khác thửa đất 503(1) không nằm trong quy hoạch lúa.

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của hộ ông Nguyễn Ngọc Hiền, sinh năm 1966, CMND số 320579288, thường trú ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 810.2 m2, thửa đất số 275, tờ bản đồ số 3, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

 

Năm phát hành: