Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN SÊN

Số văn bản: 
335
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
05/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 335/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 05 tháng 5 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất ông Nguyễn Văn Xên

                              

Ông Nguyễn Văn Xên, vợ Huỳnh Thị Cánh có thửa đất cũ số 1384, 1253, 1192; tờ bản đồ số 2, tổng diện tích 5000 m2, mục đích sử dụng: T+ĐRM, ĐRM được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-001412 ngày 6 tháng 12 năm 1997.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 185, tờ bản đồ số 25, diện tích 1434.7 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 426, tờ bản đồ số 25, diện tích 930.9 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 427, tờ bản đồ số 25, diện tích 804.2 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 249, tờ bản đồ số 25, diện tích 1131.0 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 431, tờ bản đồ số 25, diện tích 1824.3 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 432, tờ bản đồ số 25, diện tích 351.1 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của ông Nguyễn Văn Xên, vợ Huỳnh Thị Cánh, thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thửa đất số 249, tờ bản đồ số 25, diện tích 1131.0 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm và thửa đất số 432, tờ bản đồ số 25, diện tích 351.1 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Ông Nguyễn Văn Việt thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thửa đất số 426, tờ bản đồ số 25, diện tích 930.9 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Bà Nguyễn Thị Hận thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thửa đất số 427, tờ bản đồ số 25, diện tích 804.2 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Bà Nguyễn Thị Kim Liên thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thửa đất số 185, tờ bản đồ số 25, diện tích 1434.7 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Ông Nguyễn Văn Thanh  thường trú ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thửa đất số 431, tờ bản đồ số 25, diện tích 1824.3 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh, 7b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: