Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG VÕ HÙNG ANH

Số văn bản: 
276
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
11/04/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 276/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 11 tháng 4  năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất hộ ông Võ Hùng Anh

                              

Hộ ông Võ Hùng Anh có thửa đất cũ số 1540, tờ bản đồ số 2, diện tích 1912 m2, mục đích sử dụng: T+LN được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2366 ngày 12 tháng 6 năm 2002.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 304, tờ bản đồ số 22, diện tích 2234.3 m2, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Võ Hùng Anh, sinh năm 1956, CMND số 320523967, thường trú ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, diện tích 2234.3 m2, thửa đất số 304, tờ bản đồ số 22, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh. 4b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: