Site banner

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA ÔNG HUỲNH LIÊN ĐOÀN ẤP 6

Số văn bản: 
226
Ký hiệu văn bản: 
TTr-UBND
Ngày ký văn bản: 
21/03/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 226/TTr-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 21 tháng 03 năm  2014

 

TỜ TRÌNH

          Về việc điều chỉnh diện tích đất hộ ông Huỳnh Liên Đoàn

                              

Hộ ông Huỳnh Liên Đoàn có thửa đất cũ số 352, tờ bản đồ số 2, diện tích 862 m2, mục đích sử dụng: LN được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 550516-00979 ngày 6 tháng 12 năm 1997.

Đến năm 2003 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đo đạc theo tọa độ mới là thửa đất số 147, 131; tờ bản đồ số 21, tổng diện tích 2045.1 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Lý do: Diện tích tăng là do giữa đo đạc toạ độ và đo đạc thủ công có sự chênh lệch nhau, thực tế không có mua bán thêm, không trao đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp, sử dụng ổn định.   

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh diện tích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất của hộ ông Huỳnh Liên Đoàn, thường trú ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tổng diện tích 2045.1 m2, thửa đất số 147, 131; tờ bản đồ số 21, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;     

- Lưu: VT, ánh,.4b.

 

 

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: