Site banner

THÔNG BÁO MẤY GIẤY CNQSDĐ

Số văn bản: 
398
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
05/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 398 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 5 tháng 6 năm  2014

 

THÔNG BÁO

Về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Thanh, thường trú: ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm

                               

 

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh có nhận đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00416 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 07 tháng 11 năm 2011 thửa đất số 313, tờ bản đồ số 22, diện tích 1865.7 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm của ông Trần Văn Thanh, sinh năm 1976, CMND số 320906618 do Công an Bến Tre cấp ngày 01 tháng 4 năm 2010, thường trú: ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm (đồng sử dụng với ông Trần Văn Tiến)

Nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2014 đến ngày 16 tháng 6 năm 2014 nếu không ai đến khiếu nại hay tranh chấp Ủy ban nhân dân xã lập thủ tục đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho ông Trần Văn Thanh (đồng sử dụng với ông Trần Văn Tiến) theo quy định. Những tranh chấp về sau do Tòa án giải quyết./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng TN & MT huyện;

- Trưởng ấp 5;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu: VT, ánh. 7b.

 

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

Năm phát hành: