Site banner

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VĂN KIỆN KỲ HỌP HĐND XÃ LẦN THỨ 10

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 508/BC-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 14  tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến đóng góp văn kiện kỳ họp lần thứ 10

HĐND xã Mỹ Thạnh của tổ đại biểu ấp Nghĩa Huấn và ấp 5

          Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh có nhận được biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh của tổ đại biểu ấp Nghĩa Huấn và ấp 5. Ủy ban nhân dân xã báo cáo giải trình với những nội dung cụ thể như sau:

          1. Về phần dự thảo Nghị quyết ghi thu nhân dân đóng góp 250 triệu đồng: do chỉnh còn xót, xin quí đại biểu điều chỉnh lại là 300 triệu đồng cho phù hợp với tờ trình.

          2. Trong báo cáo sơ kết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014, ở phần lĩnh vực nông nghiệp có nêu thành lập các tổ chốt chặn kiểm tra, vận chuyển gia cầm: việc thành lập các tổ chốt chặn khi có tình hình dịch cúm xảy ra trên địa bàn huyện, hoặc trên địa bàn giáp ranh huyện Giồng Trôm phải công bố dịch. Việc thành lập các tổ chốt chặn nêu trên là theo sự chỉ đạo của UBND huyện, quá trình chốt chặn sẽ có sự phối hợp của Trạm Thú Y huyện và các ngành chức năng của huyện.

          3. Việc thanh lý đất công không có nhu cầu sử dụng trên địa bàn xã gồm có 17 thửa, với diện tích 3.590m2. Trong đó có 3 thửa bán đấu giá ( thửa 94, 101 tờ 19; thửa 93 tờ 3) và 14 thửa bán chỉ định do hộ dân đã ở từ năm 1997 trở về trước.

          4. Việc thành lập cổng rào nhân dân tự phòng, tự quản: đây là nội dung chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện được rút kinh nghiệm từ mô hình đã được triển khai ở xã Long Mỹ. Việc xây dựng cổng rào nêu trên đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Tuy nhiên Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo tạm dừng, không triển khai nhân rộng là chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo tính pháp lý, chứ không phải buộc không triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chi bộ, Hội đồng bảo vệ ANTT ấp Nghĩa Huấn chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          5. Đối với công trình lộ khu IV ấp Nghĩa Huấn: ngân sách xã đối ứng 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp 100 triệu đồng là chưa tính phần đóng góp của ông Cường. Phần đóng góp trên ông Cường sẽ chi trực tiếp mà không nộp vào ngân sách.

          6. Việc đề nghị Sở y tế cho chuyển thẳng khám bảo hiểm về Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu mà không phải chuyển về Bệnh Viện Đa Khoa huyện Giồng Trôm: đây là nội dung mà Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh, Phong Nẫm, Lương Hòa kiến nghị tuy nhiên Sở Y tế, Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu chưa đồng ý, vì có một số bệnh thông thường nằm trong khả năng bệnh viện tuyến huyện điều trị được mà chuyển thẳng lên tuyến trên sẽ làm quá tải bệnh viện tuyến trên.

          7. Việc đầu tư xây dựng nhà ấp hóa ấp Bến Đò: Trong nghị quyết đầu tư xây dựng Cơ bản năm 2013, Ủy ban nhân dân xã có đưa danh mục đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Bến Đò từ nguồn vốn vôi ra để chi đầu tư xây dựng cơ bản nếu thu đạt dự toán. Tuy nhiên dự toán ngân sách năm 2013 thu không đạt dự toán được giao, để đảm bảo điều hành cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân xã cắt công trình nhà văn hóa ấp Bến Đò. Bên cạnh đó theo sự chủ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phải ưu tiên kinh phí cho giao thông nông thôn sau đó mới tính đến các công trình khác, chính vì vậy hiện nay Ủy ban nhân dân xã phải tập trung kinh phí cho các công trình mở rộng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã sẽ đưa công trình xây dựng nhà văn hóa ấp Bến Đò vào thời gian thích hợp nhất./.

        

Nơi nhận:

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Đại biểu HĐND xã;

- Lưu VT: Việt, 28b.

 

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Phạm Thanh Diễn

Đính kèm tập tin: 

Viết góp ý

Image CAPTCHA