Site banner

NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Số văn bản: 
1
Ký hiệu văn bản: 
2014/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
15/07/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: