Site banner

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Số văn bản: 
3
Ký hiệu văn bản: 
2014/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
15/07/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: