Site banner

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TẠI BUỔI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2015

Số văn bản: 
566
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
12/08/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: