Site banner

Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tôn giáo
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Tiếp nhận thông báo người làm đại diện hoặc bản quản lý cơ sở tín ngưỡng

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Bản thông báo (theo mẫu).

01 bộ

3 ngày

Không

 

Đính kèm tập tin: