Site banner

Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tôn giáo
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu).

01 bộ

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Đính kèm tập tin: