Site banner

Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tôn giáo
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Tiếp nhận thông báo về việc sữa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp phép xây dựng

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Văn bản thông báo (theo mẫu).

01 bộ

Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Không

Đính kèm tập tin: