Site banner

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tư pháp
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã  nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

Bước 2. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại UBND cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

2. Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

3. Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư Pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

Đính kèm tập tin: