Site banner

Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Số văn bản: 
5
Ký hiệu văn bản: 
2014/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
28/11/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: