Site banner

Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại Mỹ Thạnh đạt chuẩn đô thị loại V

Số văn bản: 
7
Ký hiệu văn bản: 
2014/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
28/11/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: