Site banner

Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015

Số văn bản: 
9
Ký hiệu văn bản: 
2014/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/12/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: