Site banner

Nghị quyết danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Số văn bản: 
10
Ký hiệu văn bản: 
2014/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/12/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: