Site banner

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Số văn bản: 
12
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/12/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: