Site banner

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND trong buổi hội nghị tổng kết tình hình phát triển KTXH năm 2014 và triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2015

Số văn bản: 
2
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
05/01/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: