Site banner

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2014

Số văn bản: 
44
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
19/01/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: