Site banner

Kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Số văn bản: 
75
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
03/02/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: