Site banner

Quyết định xếp lương đối với cán bộ Nguyễn Thanh Huy

Số văn bản: 
3 786
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
07/05/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: