Site banner

Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức Trần Thanh Phương

Số văn bản: 
4 538
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
19/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: