Site banner

Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ Huỳnh Ngọc Minh

Số văn bản: 
4 548
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
20/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: