Site banner

Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Ngô Mộng Quyên

Số văn bản: 
5 633
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
29/07/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: