Site banner

Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách Huỳnh Duy Khánh

Số văn bản: 
4 871
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
11/07/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: