Site banner

Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ Võ Kim Hoàng

Số văn bản: 
5 954
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
18/08/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: