Site banner

Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Nguyễn Thanh Huy

Số văn bản: 
6 192
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
06/09/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: