Site banner

Quyết định về việc tuyển dụng công chức cấp xã Nguyễn Ngọc Thanh

Số văn bản: 
6 675
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
08/10/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: