Site banner

Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Phạm Thanh Diễn

Số văn bản: 
349
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
30/01/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: