Site banner

Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Đặng Thị Yến Xuân

Số văn bản: 
354
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
30/01/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: