Site banner

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2015

Số văn bản: 
83
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
10/02/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: