Site banner

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong buổi Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

Số văn bản: 
133
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
17/03/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: