Site banner

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015

Số văn bản: 
116
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
09/03/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: