Site banner

Một số điểm mới trong thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Ngày 16 thánh 02 năm 2015, Chính  Phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015 và thay thế Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung điều 5, Nghị định 79/2007/NĐ-CP; điều 4, Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính Phủ sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; các quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

Tại điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Như vậy các văn bản song ngữ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cũng có thẩm quyền chứng thực. Quy định trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chứng thực các văn bằng song ngữ, thay vì trước đây thuộc về thẩm quyền của Phòng Tư Pháp hoặc Phòng công chứng./.

TD

Tin khác