Site banner

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh triển khai Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức họp triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã, cùng cán bộ, công chức xã Mỹ Thạnh tham dự.

Buổi họp đại biểu nghe ông Nguyễn Văn Việt, Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Ngọc Thanh, Công chức Tư pháp-Hộ tịch triển khai Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Phát biểu kết luận chỉ đạo, ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy đề nghị Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ phối hợp với Cán bộ tổ chức Đảng ủy tha mưu tốt cho Đảng ủy-Ủy ban nhân dân xã trong thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân, đảm bảo đúng theo quy định góp phần tạo lòng tin đối với nhân dân trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước ở địa phương./.

TD

Tin khác