Site banner

Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2015

Số văn bản: 
1
Ký hiệu văn bản: 
01/2015/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
23/07/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: