Site banner

NQ điều chỉnh bổ sung dự toán NS năm 2015

Số văn bản: 
3
Ký hiệu văn bản: 
03/2015/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
23/07/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: