Site banner

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011-2015

Số văn bản: 
412
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
03/08/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: