Site banner

Thủ tướng Chính phủ bổ sung chính sách tín dụng cho hộ mới thoát nghèo không quá 03 năm

Ngày 21 tháng 7 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2015. Đối tượng cho vay là những hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo với thời gian tối đa không quá 03 năm, mức cho vay do Ngân hàng chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ; thời hạn cho vay do ngân hàng chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 05 năm; lãi suất cho vay bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ, lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay; gia hạn, chuyển nợ quá hạn đối với các khoản nợ của các hộ mới thoát nghèo được quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hồ sơ, thủ tục cho vay như đối với hộ nghèo; thời gian cho giải ngân cho vay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Việc bổ sung đối tượng cho vay đối với hộ mới thoát nghèo không quá 03 năm sẽ tạo điều kiện thuận lợi các hộ thoát nghèo bền vững./.

TD

Tin khác