Site banner

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư và tiếp tục chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở theo Công văn

Số văn bản: 
676
Ký hiệu văn bản: 
UBND-VP
Ngày ký văn bản: 
01/10/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: