Site banner

Quyết định xếp lương Hồ Thanh Hải, Phó công an xã

Số văn bản: 
4 727
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
29/09/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: