Site banner

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dung chính sách

Số văn bản: 
569
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
21/10/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: